Gwasanaeth Paru Sgiliau Lantra Cymru

Cwestiynau Cyffredin

1. Pam fod Lantra wedi datblygu'r gwasanaeth hwn?

Yn sgil yr achos diweddar o COVID-19 a'r ffaith bod gwaharddiad ar unrhyw symud drwy’r wlad, mae yna bryderon y gallai amaethyddiaeth a garddwriaeth yng Nghymru wynebu prinder gweithwyr.

Pe bai aelod o deulu ffermio neu un o weithwyr y busnes yn mynd yn sâl, mae'n debygol y byddai nifer o aelodau'r teulu / gweithwyr yn mynd yn sâl oherwydd natur yr amgylchedd gwaith a'r ffordd y mae'r clefyd yn lledaenu. Byddai hynny’n golygu na fyddai modd gorffen tasgau bob dydd. Gallai hyn gael effaith andwyol ar y busnes yn ogystal â phroblemau difrifol o ran iechyd a lles anifeiliaid.

Hefyd, mae’n bosibl y bydd prinder cneifwyr defaid / contractwyr dipio defaid / pobl i drimio  traed anifeiliaid / technegwyr AI / casglwyr ffrwythau / milfeddygon gan fod yr unigolion hyn yn symud o fferm i fferm mewn llai na 14 diwrnod, sy’n golygu y gallai fod ag oblygiadau difrifol i iechyd yn ogystal â lledaenu'r clefyd.

2. Ble alla i gael gwybodaeth am y gwasanaeth hwn?

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y gwasanaeth a'r ffurflenni cais ar wefan Lantra Cymru:

https://www.wales.lantra.co.uk/cy

Mae dwy ffurflen gais ar wahân, un ar gyfer unigolion sy'n chwilio am waith, ac un ar gyfer busnesau sy'n chwilio am lafur ychwanegol.

3. Pwy ddylai gyflwyno cais?

Gall unrhyw fusnes amaethyddol neu arddwriaethol, neu bractis milfeddygon sy'n gweithio yng Nghymru, sy’n brin o staff ac sy'n chwilio am gymorth ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn, lenwi'r Ffurflen Gais ar gyfer Busnes.

https://www.wales.lantra.co.uk/cy/node/2776

Gall unrhyw unigolion a allai fod yn chwilio am waith, pobl sydd wedi’u rhoi ar ffyrlo a myfyrwyr nad ydynt mewn addysg ar hyn o bryd, gyflwyno'r Ffurflen Gais ar gyfer Darpar Weithiwr.

https://www.wales.lantra.co.uk/cy/node/2775

 

4. A oes rhaid i'r ffurflenni cais gael eu llenwi ar-lein?

Mae'r ffurflenni cais yn syml iawn ac yn hawdd eu llenwi, ond os nad yw’n bosibl i unigolyn neu fusnes fynd ar-lein, yna bydd modd cael cymorth i lenwi'r ffurflenni dros y ffôn drwy Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio.

Cysylltwch â'r Ganolfan Wasanaeth ar 0845 6000 813 i gael cymorth.

5. Pa fath o wybodaeth y mae angen i mi ei darparu?

Bydd yn rhaid i bob ymgeisydd ddarparu manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad cartref, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost.

Os nad oes gan ymgeisydd gyfeiriad e-bost bydd yn dal yn bosibl llenwi'r ffurflenni.

Bydd angen i unigolion sy'n chwilio am waith roi gwybod i ni pa sgiliau sydd ganddynt, pa dasgau y maent yn barod i'w gwneud, os ydynt yn chwilio am waith rhan-amser neu lawn-amser, pa mor bell y maent yn fodlon teithio i ddod o hyd i waith ac os ydynt yn fodlon adleoli os gellir darparu llety.

Bydd angen i fusnesau sy'n chwilio am lafur ychwanegol nodi'r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni'r tasgau, nifer yr oriau gwaith sydd eu hangen, y tâl a pha hyfforddiant sydd ar gael.

6. Sut fydda i'n gwybod os yw fy nghais wedi cael ei gyflwyno'n llwyddiannus?

Dim ond ceisiadau sydd wedi ticio'r blwch caniatâd ar dudalen olaf y ffurflen gais y gall Lantra eu prosesu. Mae hyn yn rhoi caniatâd i Lantra gysylltu â'r unigolyn neu'r busnes.

Os ydych wedi darparu cyfeiriad e-bost, ac wedi ticio’r ffurflen ganiatâd, ar ôl ei chyflwyno byddwch yn derbyn e-bost awtomatig i gadarnhau ein bod wedi derbyn yr wybodaeth yr ydych wedi'i chyflwyno.

7. Sut mae Lantra yn paru unigolion a busnesau?

Unwaith y caiff ffurflen ei chwblhau a'i chyflwyno, bydd Lantra yn lawrlwytho'r wybodaeth ac yn mynd ati i baru gweithwyr a chyflogwyr addas.

Gwneir hyn drwy edrych ar addasrwydd set sgiliau, lleoliad ac argaeledd.

Ar ôl paru gweithiwr a chyflogwr posibl, cysylltir â'r busnes i roi gwybod bod rhai parau addas ar gael ac i ofyn a hoffent i ni roi eu manylion cyswllt i'r unigolyn i drefnu cyfweliad dros y ffôn.

Ar yr un pryd, cysylltir â'r unigolyn i roi gwybod iddo neu iddi fod swydd wag addas wedi ei chanfod a chynnig opsiwn i anfon manylion cyswllt y cyflogwr ymlaen atynt.

Yr unigolyn fydd yn gorfod cysylltu â'r busnes i drefnu cyfweliad / sgwrs dros y ffôn i gadarnhau bod y paru’n addas.

8. Sut y bydd Lantra yn gwybod a fu'r paru’n llwyddiannus?

Bydd Lantra yn cysylltu â'r cyflogwyr a'r gweithwyr bythefnos ar ôl bod mewn cysylltiad â nhw i benderfynu a oedd y paru’n llwyddiannus ai peidio. Gellir rhoi cymorth pellach ar yr adeg hon os oes angen.

9. Faint mae'n ei gostio?

Mae'r Gwasanaeth Paru Sgiliau ar gael am ddim a does dim bwriad iddo fod yn debyg i ymgynghoriaeth recriwtio. Yn hytrach, dyma ein ffordd ni o helpu ein sector i lenwi’r bylchau mewn sgiliau a allai ddod i'r amlwg yn ystod yr argyfwng parhaus. Ceisiwn helpu i sicrhau bod y rhai sydd â'r sgiliau angenrheidiol yn cael eu cysylltu â'r cyfleoedd mwyaf priodol

10. Oes gwasanaethau eraill fel hyn ar gael?

Oes, mae gwasanaethau eraill ar gael.

Mae Pick for Brtain yn helpu i ddod â gweithwyr a chyflogwyr at ei gilydd ac yn sicrhau y gall y DU barhau i gyflenwi ffrwythau a llysiau gorau Prydain i bawb eu mwynhau. Yma, byddwch yn dod o hyd i recriwtwyr yn eich ardal leol, o ffermydd ffrwythau a llysiau unigol i asiantaethau recriwtio cenedlaethol sydd â chyfleoedd gwaith ar hyd a lled y wlad.

https://pickforbritain.org.uk/